Moscow
 
87.8%
Saint Petersburg
 
78.1%
Sochi / Novorossiysk / Anapa
 
53.7%
Kiev
 
48.1%
Prague
 
43.0%
Paris
 
40.7%
Yalta
 
40.4%
Minsk
 
37.4%
Vladimir / Suzdal
 
36.1%
Sevastopol
 
35.5%
Veliky Novgorod (Novgorod) / Pskov
 
34.4%
Barcelona
 
34.0%
Antalya / Alanya / Side
 
32.7%
Berlín
 
32.4%
Nizhny Novgorod
 
32.2%
Helsinki
 
32.0%
Rome
 
31.5%
Venice
 
31.2%
Riga
 
31.0%
Vienna
 
31.0%