Moscow
 
87.8%
Saint Petersburg
 
78.1%
Sochi / Novorossiysk / Anapa
 
53.7%
Kiev
 
48.0%
Prague
 
43.0%
Paris
 
40.6%
Yalta
 
40.4%
Minsk
 
37.3%
Vladimir / Suzdal
 
36.0%
Sevastopol
 
35.5%
Veliky Novgorod (Novgorod) / Pskov
 
34.3%
Barcelona
 
34.0%
Antalya / Alanya / Side
 
32.7%
Berlín
 
32.3%
Nizhny Novgorod
 
32.1%
Helsinki
 
31.9%
Rome
 
31.4%
Venice
 
31.1%
Riga
 
30.9%
Vienna
 
30.9%